KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT
Zodpovedný za obsah tejto webovej stránky
Hotel Frieling
Chovateľská trasa 42-44
44143 Dortmund
Tel: +49 (0) 231-595959
Fax: +49 (0) 231-598575
E-Mail: info [at] hotelfrieling [dot] com
Internetová stránka: www.hotelfrieling.de
Konateľ: Milan Gajic
Sídlo: Dortmund
Okresný súd: Dortmund
IČ DPH: DE 212268732

autorské práva
Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom. Poskytovanie obsahu a obrázkov tejto webovej stránky na iných webových stránkach je povolené len s výslovným súhlasom hotela. Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú vytvorené podľa našich najlepších vedomostí a sú starostlivo kontrolované s ohľadom na presnosť. Obsah a faktické chyby však nemožno úplne vylúčiť. Hotel Frieling preto nepreberá žiadnu záruku a zodpovednosť za presnosť, včasnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Všetky informácie sú bez záruky. To platí aj pre všetky odkazy na

disclaimer:
Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú starostlivo kontrolované a pravidelne aktualizované. Nemožno však zaručiť, že všetky informácie budú vždy úplné, správne a aktuálne.
Internetová stránka hotela Frieling obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, ktorých obsah nemá žiadny vplyv na hotel Frieling. Hotel Frieling preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok zodpovedá vždy príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ webových stránok. Prepojené webové stránky boli skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov v čase prepojenia.
Nelegálny obsah nebol v tomto čase rozpoznateľný. Ak sa Hotel Frieling dozvie o akýchkoľvek právnych priestupkoch na prepojených webových stránkach, Hotel Frieling tento odkaz okamžite odstráni. Okrem toho všetky informácie na tejto webovej stránke môžu byť doplnené, odstránené alebo zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.